00000000-0aa-balestra-COBRA-EK-ARCHERY-agosto-2022